Zadzwoń

Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Dokonując rezerwacji poprzez stronę drewnianazagroda.pl, emailem lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. Zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.
 2. Przygotowaliśmy dla Państwa komplet informacji m.in. o tym, dlaczego jak i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane. Znajdują się one w zakładce Polityka Prywatności zamieszczonej na stronie.
 3. Rezerwacja, opłaty za usługę i warunki płatności:
  • Rezerwacji obiektu Klient może dokonywać on-line na stronie drewnianazagroda.pl, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
  • Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni wpłaty zaliczki w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt.
  • Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  • W przypadku braku wpływu zaliczki na konto bankowe w ciągu 3 dni, rezerwacja ulega anulowaniu.
  • Pozostałą część należności za pobyt (tj. 70% kwoty pobytu) można zapłacić przelewem lub na miejscu gotówką w dniu zameldowania.
  • Istnieje możliwość zabrania ze sobą psa, po wcześniejszym uzgodnieniu. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata (wg cennika na stronie internetowej). Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.
 4. Postanowienia ogólne
  • Dokonując rezerwacji poprzez stronę drewnianazagroda.pl, emailem lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy.
  • Faktury za pobyt wydajemy w dniu wymeldowania, wysyłamy emailem lub listownie, na życzenie klienta
  • Klient może zgłaszać w trakcie pobytu w obiekcie wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu zawartym w formularzu kontaktowym na stronie
  • Klient w dniu przyjazdu, zobowiązany jest do wniesienia kaucji w wysokości 500 zł
  • O wszelkich usterkach powstałych w obiekcie, w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować Zarządcę. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
  • Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu obiektu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Klienta z obiektu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
  • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w obiekcie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
  • Klient, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.
  • Zarządca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
  • Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
 5. Obowiązki/kompetencje/procedury pobytu Klienta:
  • Obiekt wynajmowany jest na doby.
  • Doba pobytu w obiekcie trwa od godziny 16:00 do godziny 12.00., a możliwość wcześniejszego przyjazdu do obiektu przed godziną 16.00 należy uzgodnić z właścicielem.
  • Zatrzymanie obiektu bez uzgodnień z Zarządcą po godzinie 12.00 będzie traktowane, jako przedłużenie pobytu.
  • Na terenie obiektu wyznaczono bezpłatne miejsca do parkowania.
  • Klient zobowiązuje się do eksploatacji obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z obiektu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
  • Palenie w obiekcie jest niedozwolone. Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą PLN 200 za odświeżenie pomieszczeń, sprzętu oraz pranie firan.
  • Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć obiekt w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.
  • Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.
  • W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 8 zarządca jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
  • W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad właściciel jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z obiektu w asyście Policji.
  • Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
  • Organizowanie imprez towarzyskich w obiekcie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla sąsiadów, właściciel może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 500 zł.
  • W przypadku zgubienia kluczy do obiektu, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za zakup i wymianę zamka.
  • Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
  • Wynajęty obiekt należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
  • W przypadku przyjazdu z psem właściciel zwierzęcia powinien ze sobą posiadać książeczkę zdrowia bądź paszport z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Prosimy również o zabranie ze sobą kagańca, a psy na ternie obiektu wyprowadzamy na smyczy. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.
 6. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji:
  • Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta obiekt nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
  • Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Drewniana Zagroda uprawniona jest do potrącenia wpłaconej zaliczki.
  • Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem obiektu.
  • Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji.
  • Zmiana rezerwacji przez Drewniana Zagroda jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę obiektu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Drewniana Zagroda ma obowiązek zaproponować inny termin Klientowi, a gdy Klient nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłaconą zaliczkę (anulacja rezerwacji).

Życzymy miłego pobytu.