Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych dla Gości Domu Wakacyjnego Drewniana Zagroda w Jaszkowie – Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami w zakresie stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych gości Drewnianej Zagrody

Administratorem danych osobowych Gości Drewnianej Zagrody jest firma Drewniana Zagroda Robert Hybiak z siedzibą w Jaskowie 25 jako administrator danych dla obiektu Dom Wakacyjny Drewniana Zagroda Jaszkowo 25 63-112 Brodnica.

Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal, lub stronę rezerwacyjną.

Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal, lub stronę rezerwacyjną.

Cela przetwarzania danych osobowych gości Drewnianej Zagrody

Celem, dla których Drewniana Zagroda przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Drewnianą Zagrodę jest realizacja zawartej z nami umowy w formie ustnej, a w szczególności:

 1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Drewnianą Zagrodę w związku z poniesioną przez obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Drewnianej Zagrody.
 2. Wystawienia niezbędnych dokumentów za skorzystanie z naszych usług (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych.
 3. Obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową.
 4. Wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług.
 5. Obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone.
 6. W celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego przepisy prawa.
 7. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Pensjonatu.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Drewnianą Zagrodę jest umowa ustna o świadczenie usług.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Drewniana Zagroda informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości obiektu jest usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podtrzymania relacji z klientem;
 5. Prowadzenia analiz statystycznych;
 6. Zapewnienia obsługi płatniczej.
 7. Windykacji należności.
 8. Archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczeń i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 9. Na przetwarzanie danych:
  • Zapisanych w formularzu kontaktowym i rezerwacyjnym.
  • Usłudze newsletter oraz wiadomościom wysyłanych drogą email.
  • Zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony drewnianazagroda.pl.
  • Wizerunkowych.

Podanie danych

 1. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
 2. Wymagamy podania następujących danych – Rezerwacja Online – Kontakt Online
  • Dane pobierane przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail: imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych.
  • Dane pobierane przy rezerwacji online dokonywanej przez naszą stronę www: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kraj numer telefonu i adres email, a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych.
  • Dane pobierane w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości.
  • Dane pobierane przy rezerwacji grupowej.
  • Dane podmiotu (nazwa, adres, numer NIP) jako organizatora, dane Osoby do kontaktu ze strony Organizatora (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), dane Opiekuna grupy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail – w przypadku gdy jest to inna osoba niż do kontaktu ze strony organizatora) oraz imiona i nazwiska uczestników grupy wraz z ich ewentualnym numerem dokumentu w zależności od rodzaju zawartej umowy.
  • Dane pozyskiwane od stron trzecich: z biur turystycznych, biur podróży, systemów rezerwacji innych, w których Państwo podaliście swoje dane na potrzeby skorzystania z usługi oferowanej przez nas.
 3. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe.

Obiekt przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne.
 2. Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej.
 3. Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej.
 4. Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 5. Podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę.
 7. Organom publicznym, które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania Umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Drewnianej Zagrody, lub Gościa w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.
 2. Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.
 3. Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 4. Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem warunków umowy.
 5. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.
 6. Zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznych i archiwizacyjnych.
 7. Maksymalnie przez 6 lata od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług.
 8. Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i/lub handlowych przez okres obowiązywania umowy, lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 9. Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem – Do Administratora Danych.
  • Przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres odpowiedniego obiektu.
  • Przesyłając ją pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.

Prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Drewnianej Zagrody. Ponadto, Drewniana Zagroda udostępnia adres email info@drewnianazagroda.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i/lub handlowych, lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych.
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
 6. Występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby;
  • Celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze.
  • Stanu, od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze.
  • Ewentualnym źródle pozyskania danych.
  • Udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
  • Planowanego okresu przechowywania danych.

Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie Pensjonatu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pensjonatowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie.

Pensjonat nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Dostęp

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Domu Wakacyjnego Drewniana Zagroda dostępna jest również na stronie internetowej drewnianazagroda.pl.

W zależności od potrzeb niniejsza klauzula informacyjna może być modyfikowana. W związku z tym zalecamy regularnie sprawdzanie jej treści, szczególnie podczas rezerwacji w naszym obiekcie.

Właściciel Robert Hybiak